Szkoła Podstawowa nr 80
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 80 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady organizacji SP80

Zasady organizacji SP80

  Drukuj
 

Zasady organizacji Szkoły Podstawowej nr 80

im. Marii Kownackiej w Warszawie

 

1.     Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo – lekcyjny.

2.     Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.     Przerwy trwają od 5 do 20 min.

4.     W klasach I – III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5.     Uczniowie są podzieleni na klasy realizujące programy nauczania w podziale na przedmioty zgodnie z ramowym planem nauczania.

6.     Klasy dzielą się na oddziały, których liczebność powinna być zgodna z wytycznymi organu prowadzącego.

7.     Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych na lekcjach poszczególnych przedmiotów ustala corocznie Dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów.

8.     Na terenie szkoły funkcjonuje oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego, którego funkcjonowanie określa odrębny regulamin.

9.  Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli.

10. Wychowawca, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności,  prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.

11.  Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania szkoły podstawowej i planu pracy uchwalonego przez Radę Pedagogiczną.

12. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

a.     obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

b.     dodatkowe zajęcia edukacyjne;

c.      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d.     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

e.      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

f.       zajęcia z udziałem wolontariuszy.

13.Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.

14.Tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły uwzględnia:

a.     podstawowe zasady higieny pracy umysłowej;

b.     potrzebę eksperymentów i innowacji realizowanych w szkole;

c.      konieczność zapewnienia zastępstw nieobecnych nauczycieli.

15. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

16. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje w tym zakresie podejmuje Dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Uczniowie ci mogą być promowani do klasy wyżej w ciągu roku.

17. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli. Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli kierownika praktyk studenckich, który jest odpowiedzialny za ich prawidłowy przebieg.

 

Statut oraz wszelkie regulaminy i procedury regulujące pracę szkoły znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 
 
Wprowadził Łuczak Paweł 03-03-2016
Aktualizujący Łuczak Paweł 03-03-2016
Zatwierdzający bzmw/ext.bsinicyn 03-03-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-03-2016
Liczba odwiedzin: 791